Angliavandenilių išteklių naudojimo Kaltinėnų plote perspektyvos

Skalūnų dujos Lietuvoje

 

Tradicinių angliavandenilių paieška Lietuvoje vykdoma daugiau kaip 50 metų, o gavyba daugiau nei 20 metų. Nuo 1990 m. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje išgauta apie 4 449 tūkst. t naftos.

 

Naftos paieškos ir gavybos Lietuvoje strategijos nuostatos numato, kad būtina plėsti naftos paiešką ir eksploatuoti naujus telkinius šiais tikslais:

  • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos iniciatyva arba naftos bendrovių pageidavimu periodiškai organizuoti leidimų naudoti angliavandenilių išteklius naujuose plotuose, organizuoti konkursus, nustatyti aiškias konkursų procedūras ir vertinimų kriterijus;
  • leidimų naudoti angliavandenilių išteklius sutartyse numatyti konkrečią paieškų ir žvalgybos darbų kiekviename plote apimtį, užtikrinti, kad jos būtų laikomasi;
  • skatinti diegti naujausias technologijas, užtikrinančias saugią ir šiuolaikinę gavybą, siekiant didesnio naftos išgavimo koeficiento, saugesnių aplinkai sąlygų ir mažesnio neigiamo poveikio žemės gelmėms;
  • plėtoti naftos geologijos, šalies teritorijos naftingumo mokslinius tyrimus ir šios srities duomenų apdorojimo, interpretavimo ir modeliavimo sistemas;
  • vykdyti sektoriaus ekonominę analizę, tinkamai atlikti išteklių naudojimo sutarčių sąlygų vykdymo priežiūrą, bendradarbiauti su naftos gavybos bendrovėmis.

Vykdant šios strategijos nuostatas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) tvarkos aprašo reikalavimais šiuo metu atliekamas angliavandenilių išteklių naudojimo Kaltinėnų plote plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. SPAV leis įvertinti galimą plano sprendinių poveikį planuojamos teritorijos gamtinei ir socialinei-ekonominei aplinkai, išnagrinėjant įvairias sprendinių alternatyvas, jų scenarijus, numatyti plano įgyvendinimo pasekmes.

Angliavandenilių išteklių naudojimo Kaltinėnų plote (SPAV) sprendinių įgyvendinimas sietinas su tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių paieška, žvalgyba ir gavyba minėto Kaltinėnų ploto teritorijoje bei šio sektoriaus plėtra ir investicijomis į šį sektorių šalyje.

Pagrindiniai Angliavandenilių išteklių naudojimo (AIN) plano Strateginio poveikio aplinkai vertinimo tikslai:

  • nustatyti, apibudinti ir įvertintigalimas reikšmingas rengiamo AIN plano sprendinių įgyvendinimo pasekmes aplinkai;
  • užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atitnkamomis valstybės ir savivaldybės institucijomis, visuomene, atsižvelgiant į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus;
  • užtikrinti, kad AIN plano rengimo organizatoriai gaus išsamią ir patikimą informaciją apie galimas reikšmingas plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai.

 

 Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Žymos: ,

 

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis

Skalūnų dujų išteklių žemėlapis
Skalūnų dujų projektas

Projekto „Skalūnų dujos Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“ Nr. ENER/C2/SUB/492-2012/1/SI2.647111 informacija

ES flag Atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės susirūpinimą dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos bei Europos Komisijos energetikos generalinio direktorato iniciatyvą informuoti ir aiškinti visuomenei apie skalūnų dujų gavybos ekonominę naudą, potencialias grėsmes aplinkai ir žmonių sveikatai, įtaką klimato kaitai siekiant energetiškai efektyvios mažo kiekio anglies dvideginio ekonomikos, 2013 m. buvo surengti informaciniai renginiai netradicinių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos tema bendruomenėms, verslo atstovams ir savivaldai, kurių teritorijoje planuojama tirti ir išgauti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius.

Visą informaciją susijusią su projektu rasite žemiau paspaudę nuorodą.

Plačiau